Bệnh trĩ không phải là bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho bệnh nhân