Trĩ là căn bệnh cực kỳ phổ biến chiếm khoảng 60% dân số Việt Nam cũng